Uzyskanie dyplomu zawodowego wraz z suplementami

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych, ktorzy posiadają wykształcenie średnie mogą wystąpić do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie z wnioskiem o wydanie dyplomu zawodowego wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim. W tym celu muszą złożyć wniosek o wydanie dyplomu do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Wniosek o wydanie dyplomu wraz z suplementami należy wypełnić w formie elektronicznej pod adresem: https://smok.oke.krakow.pl/online/wnioski/dyplom

 

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją składania wniosku o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Na dole strony w zielonej ramce w polu "Dokument" należy wybrać opcję "PESEL", zaznaczyć oświadczenie "Tak, zapoznałem/am się z treścią instrukcji wniosku o wydanie dyplomu oraz suplementów do dyplomu" oraz kliknąć przycisk "Dalej".

 

Na kolejnej stronie należy wypełnić pola dotyczące danych osobowych oraz adresu do korespondencji wnioskodawcy (jeśli w danej miejscowości nie ma ulicy w polu "Ulica" należy wpisać nazwę miejscowości). Podanie adresu e-mail nie jest wymagane. Po uzupełnieniu danych należy kliknąć przycisk "Dalej".

 

Na kolejnej stronie w polu "Zawód" należy wybrać:

  • "Technik usług kosmetycznych" - w przypadku absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych - wyodrębnionej w zawodzie technik usług kosmetycznych lub
  • "Asystent osoby niepełnosprawnej" - w przypadku absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji SPO.01 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej - wyodrębnionej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.

W polu "1. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe w wyżej wymienionym zawodzie" należy zaznaczyć opcję "Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie", a następnie należy zaznaczyć opcję:

  • "FRK.04 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych" - w przypadku absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych - wyodrębnionej w zawodzie technik usług kosmetycznych lub
  • "SPO.01 - Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej" - w przypadku absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji SPO.01 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej - wyodrębnionej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.

W polu "2. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ogólnego" nalezy zaznaczyć opcję "Świadectwo ukończenia szkoły (ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej)".

W polu "Sposób odebrania dokumentów" należy wybrać opcję "Przesyłka na adres do korespondencji" - wówczas wydany dyplom wraz z suplementami zostanie przesłany na Państwa adres do korespondencji podany na poprzedniej stronie. Następnie należy kliknąć przycisk "Złóż wniosek".

 

Tak wygenerowany wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Wydział Egzaminów Zawodowych
os. Szkolne 37
31-978 Kraków

Do wniosku należy dołączyć:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej - zalecane jest przesłanie oryginału świadectwa (przesłany do OKE oryginał świadectwa zostanie odesłany wraz z wydanym dyplomem). Można przesłać również kopię świadectwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. OKE w Krakowie dopuszcza również kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te instytucje, które wydały dokumenty, ale na kopii muszą znajdować się: pieczęć instytucji (która dokument wydała i potwierdza jego zgodność z oryginałem), pieczęć „za zgodność z oryginałem” z datą potwierdzenia oraz pieczęć i podpis osoby, która dokonuje potwierdzenia,
  • jeśli na świadectwie widnieje inne nazwisko niż to, które wnioskodawca nosi obecnie, należy przesłać również kopię np. dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (z nazwiskiem obecnym, rodowym i numerem PESEL).

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl