Nieskategoryzowane - Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy


Branża: opieki zdrowotnej (MED)
Symbol cyfrowy zawodu: 325907
Symbol i nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej


Terapeuta zajęciowy to zawód przyszłościowy. Terapeuta zajęciowy jako profesjonalista wchodzi w skład   zespołu terapeutycznego w placówkach medycznych, społecznych i edukacyjnych. Rosnące potrzeby społeczeństwa związane ze zwiększaniem się ilości osób w podeszłym wieku, pacjentów z demencją czy osób z specjalnymi potrzebami sprawia, że zapotrzebowanie na terapeutów zajęciowych dynamiczne wzrasta.

Terapia zajęciowa jest profesją nakierowaną na potrzeby człowieka, zajmującą się również promowaniem zdrowia. Poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji  terapeuta zajęciowy podejmuje  działania mające  na celu poprawę funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego pacjenta, a w przypadku trwałej utraty tych funkcji wypracowanie funkcji zastępczych. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego. Ustala plany zajęć terapeutycznych oraz scenariusze zajęć.


Okres kształcenia wynosi 2 lata (IV semestry). Kształcenie realizowane jest w formie stacjonarnej ? nauka odbywa się przez 3 dni w tygodniu.

Nauka w zawodzie terapeuta zajęciowy jest całkowicie BEZPŁATNA. Mogą ją podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia (brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najmniej wykształcenie średnie (NIE WYMAGAMY MATURY ? wystarczy ukończona szkoła średnia np. liceum, technikum, liceum uzupełniające po zasadniczej szkole zawodowej) ? zapraszamy do kształcenia również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowy zawód lub nowe kwalifikacje zawodowe.

Słuchacze kształcą swoje umiejętności zawodowe w wyposażonych w profesjonalny sprzęt pracowniach szkolnych, a także realizują praktyczną naukę zawodu, w skład której wchodzą zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, do których kierowani są słuchacze.

Słuchacze mogą bezpłatnie korzystać ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej, które wyposażone są w materiały potrzebne do kształcenia w zawodzie.


Słuchacz, który ukończy szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej (wydane na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków).

W celu uzyskania kwalifikacji zawodowych słuchacz przystępuje do egzaminu zawodowego, składającego się z części pisemnej i części praktycznej, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin ten słuchacz zdaje w szkole, ponieważ posiada ona status ośrodka egzaminacyjnego. Słuchacz, który zda egzamin zawodowy, otrzymuje ??certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz dyplom ?zawodowy, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, a także ?Europass ? Suplement do Dyplomu ?Zawodowego (wydany w języku polskim i angielskim), który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ?w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ?pracodawców i instytucje zagraniczne.


Absolwent zawodu terapeuta zajęciowy jest przygotowany między innymi do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym,
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym,
 • planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki,
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,
 • ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.


Absolwent może podjąć zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach rehabilitacji,
 • szpitalach,
 • sanatoriach,
 • domach dziennego pobytu,
 • domach pomocy społecznej,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • klubach seniora,
 • innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Technik masażysta

Technik masażysta


Branża: opieki zdrowotnej (MED)
Symbol cyfrowy zawodu: 325402
Symbol i nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu


Technik masażysta wykonuje usługi w zakresie masażu w medycynie, w sporcie, w kosmetyce i profilaktyce, wykonuje zabiegi usprawniające leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksujące i odmładzające ludzi zdrowych.


Okres kształcenia wynosi 2 lata (IV semestry). Kształcenie realizowane jest w formie stacjonarnej ? nauka odbywa się przez 3 dni w tygodniu.

Nauka w zawodzie technik masażysta jest całkowicie BEZPŁATNA. Mogą ją podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia (brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najmniej wykształcenie średnie (NIE WYMAGAMY MATURY ? wystarczy ukończona szkoła średnia np. liceum, technikum, liceum uzupełniające po zasadniczej szkole zawodowej) ? zapraszamy do kształcenia również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowy zawód lub nowe kwalifikacje zawodowe.

Słuchacze kształcą swoje umiejętności zawodowe w wyposażonych w profesjonalny sprzęt pracowniach szkolnych, a także realizują praktyczną naukę zawodu, w skład której wchodzą zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, do których kierowani są słuchacze.

Słuchacze mogą bezpłatnie korzystać ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej, które wyposażone są w materiały potrzebne do kształcenia w zawodzie.


Słuchacz, który ukończy szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej (wydane na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków).

W celu uzyskania kwalifikacji zawodowych słuchacz przystępuje do egzaminu zawodowego, składającego się z części pisemnej i części praktycznej, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin ten słuchacz zdaje w szkole, ponieważ posiada ona status ośrodka egzaminacyjnego. Słuchacz, który zda egzamin zawodowy, otrzymuje ??certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz dyplom ?zawodowy, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, a także ?Europass ? Suplement do Dyplomu ?Zawodowego (wydany w języku polskim i angielskim), który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ?w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ?pracodawców i instytucje zagraniczne.


Absolwent zawodu technik masażysta jest przygotowany między innymi do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej (masaż medyczny),
 • wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych (masaż sportowy, masaż w odnowie biologicznej),
 • wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym (masaż kosmetyczny, profilaktyczny, relaksacyjny),
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.


Absolwent może podjąć zatrudnienie między innymi w:

 • szpitalach,
 • przychodniach i ambulatoriach,
 • sanatoriach,
 • ośrodkach SPA i odnowy biologicznej,
 • klubach sportowych,
 • gabinetach masażu.

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny


Branża: opieki zdrowotnej (MED)
Symbol cyfrowy zawodu: 532102
Symbol i nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej


Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne i społeczne.


Okres kształcenia wynosi 1,5 roku (III semestry). Kształcenie realizowane jest w formie stacjonarnej ? nauka odbywa się przez 3 dni w tygodniu.

Nauka w zawodzie opiekun medyczny jest całkowicie BEZPŁATNA. Mogą ją podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia (brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najmniej wykształcenie średnie (NIE WYMAGAMY MATURY ? wystarczy ukończona szkoła średnia np. liceum, technikum, liceum uzupełniające po zasadniczej szkole zawodowej) ? zapraszamy do kształcenia również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowy zawód lub nowe kwalifikacje zawodowe.

Słuchacze kształcą swoje umiejętności zawodowe w wyposażonych w profesjonalny sprzęt pracowniach szkolnych, a także realizują praktyczną naukę zawodu, w skład której wchodzą zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, do których kierowani są słuchacze.

Słuchacze mogą bezpłatnie korzystać ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej, które wyposażone są w materiały potrzebne do kształcenia w zawodzie.


Słuchacz, który ukończy szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej (wydane na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków).

W celu uzyskania kwalifikacji zawodowych słuchacz przystępuje do egzaminu zawodowego, składającego się z części pisemnej i części praktycznej, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin ten słuchacz zdaje w szkole, ponieważ posiada ona status ośrodka egzaminacyjnego. Słuchacz, który zda egzamin zawodowy, otrzymuje ??certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz dyplom ?zawodowy, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, a także ?Europass ? Suplement do Dyplomu ?Zawodowego (wydany w języku polskim i angielskim), który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ?w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ?pracodawców i instytucje zagraniczne.


Absolwent zawodu opiekun medyczny jest przygotowany między innymi do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta,
 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami,
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - Metoda Hoppe,
 • wykonywania wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego,
 • wykonywania wybranych czynności asystujących przy operacji,
 • asystowania pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.


Absolwent może podjąć zatrudnienie między innymi w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia (szpitalach - oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domy pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej),
 • środowiskowych domy pomocy,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 • jako osoby sprawujące indywidualną opiekę w domu pacjenta.

Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej


Branża: pomocy społecznej (SPO)
Symbol cyfrowy zawodu: 341201
Symbol i nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej


Kwalifikacje asystenta osoby niepełnosprawnej związane są przede wszystkim z umiejętnościami opiekuńczymi i pielęgnacyjnymi. Uzupełnione są one również o terapię zajęciową, integrację osoby niepełnosprawnej ze środowiskiem lokalnym. Asystent Osoby Niepełnosprawnej umie również ocenić stopień niepełnosprawności i scharakteryzować rodzaje niepełnosprawności sensorycznej, fizycznej i psychicznej.


Okres kształcenia wynosi 1 rok. Kształcenie realizowane jest w formie zaocznej ? nauka odbywa się przez 2 dni co tydzień lub co 2 tygodnie.

Kształcenie realizowane jest w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej. Nauka jest całkowicie BEZPŁATNA. Mogą ją podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia (brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najmniej wykształcenie średnie (NIE WYMAGAMY MATURY ? wystarczy ukończona szkoła średnia np. liceum, technikum, liceum uzupełniające po zasadniczej szkole zawodowej) ? zapraszamy do kształcenia również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowy zawód lub nowe kwalifikacje zawodowe.

Słuchacze kształcą swoje umiejętności zawodowe w pracowniach szkolnych wyposażonych w profesjonalny sprzęt, a także realizują praktykę zawodową. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktyki zawodowej, do których kierowani są słuchacze.

Słuchacze mogą bezpłatnie korzystać ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej, które wyposażone są w materiały potrzebne do kształcenia w zawodzie.


Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (wydane na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawnia do przystąpienia do państwowego egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin ten słuchacze zdają w szkole, ponieważ posiada ona status ośrodka egzaminacyjnego. Słuchacz, który zda egzamin zawodowy, otrzymuje ??certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz na swój wniosek dyplom ?zawodowy i Europass ? Suplement do Dyplomu ?Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ?w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ?pracodawców i instytucje zagraniczne. Wyżej wymienione dokumenty są akceptowane na terenie Unii Europejskiej.


Absolwenci zawodu asystent osoby niepełnosprawnej są przygotowani między innymi do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania, wraz z osobą niepełnosprawną lub jej rodziną, kompleksowego wsparcia,
 • świadczenia opieki i wsparcia w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej,
 • wsparcia osoby niepełnosprawnej w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej,
 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji.


Absolwent może podjąć zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach terapii zajęciowej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • placówkach nakierowanych na pomoc osobom niepełnosprawnym,
 • miejscu pobytu osoby niepełnosprawnej.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 18 352-04-59
e-mail: sekretariat@medyk.gorlice.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony