Opiekun medyczny

Opiekun medyczny


Branża: opieki zdrowotnej (MED)
Symbol cyfrowy zawodu: 532102
Symbol i nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej


Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne i społeczne.


Okres kształcenia wynosi 1,5 roku (III semestry). Kształcenie realizowane jest w formie stacjonarnej ? nauka odbywa się przez 3 dni w tygodniu.

Nauka w zawodzie opiekun medyczny jest całkowicie BEZPŁATNA. Mogą ją podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia (brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najmniej wykształcenie średnie (NIE WYMAGAMY MATURY ? wystarczy ukończona szkoła średnia np. liceum, technikum, liceum uzupełniające po zasadniczej szkole zawodowej) ? zapraszamy do kształcenia również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowy zawód lub nowe kwalifikacje zawodowe.

Słuchacze kształcą swoje umiejętności zawodowe w wyposażonych w profesjonalny sprzęt pracowniach szkolnych, a także realizują praktyczną naukę zawodu, w skład której wchodzą zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu, do których kierowani są słuchacze.

Słuchacze mogą bezpłatnie korzystać ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej, które wyposażone są w materiały potrzebne do kształcenia w zawodzie.


Słuchacz, który ukończy szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej (wydane na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków).

W celu uzyskania kwalifikacji zawodowych słuchacz przystępuje do egzaminu zawodowego, składającego się z części pisemnej i części praktycznej, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Egzamin ten słuchacz zdaje w szkole, ponieważ posiada ona status ośrodka egzaminacyjnego. Słuchacz, który zda egzamin zawodowy, otrzymuje ??certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz dyplom ?zawodowy, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, a także ?Europass ? Suplement do Dyplomu ?Zawodowego (wydany w języku polskim i angielskim), który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ?w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ?pracodawców i instytucje zagraniczne.


Absolwent zawodu opiekun medyczny jest przygotowany między innymi do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta,
 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami,
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - Metoda Hoppe,
 • wykonywania wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego,
 • wykonywania wybranych czynności asystujących przy operacji,
 • asystowania pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.


Absolwent może podjąć zatrudnienie między innymi w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia (szpitalach - oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domy pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej),
 • środowiskowych domy pomocy,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 • jako osoby sprawujące indywidualną opiekę w domu pacjenta.